ҮЛЭМЖИЙН ЧАНАРЫН ДЭЭДИЙГ ТАНД МЭДРҮҮЛНЭ.

ҮЛЭМЖ ХХК НЬ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ САЛБАР БҮРТЭЭ МАНЛАЙЛАГЧ НЬ БАЙНА.